Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy spolku ONKO Naděje, SOP Karviná

28. 4. 2016

                          STANOVY

 

ONKO - Naděje, spolek onkologických pacientů Karviná

 

I. Název a sídlo spolku:

1. Název spolku: ONKO - Naděje, spolek onkologických pacientů Karviná

    ( dále jen ONKO-Naděje, SOP Karviná )

2. IČO:  266 039 00

3. Sídlo:Karvinská hornická nemocnice a.s, Zakladatelská č. 975/22

  735 06 Karviná - Nové Město

            4.  Kraj: Moravskoslezský

            5. Země: Česká republika 

6. Statutární orgán spolku: výbor

7. Členská schůze

 

II. Definice. poslání a úkoly ONKO-Naděje. SOP Karviná

 

  1. ONKO - Naděje, SOP Karviná je nezávislým spolkem s plnou právní subjektivitou, které sdružuje na základě dobrovolného členství občany s onkologickým onemocněním, případně jejich rodinné příslušníky a přátele, kteří jim byli v době nemoci nápomocní ke zvládnutí složitého úseku života.
  1. Posláním ONKO - Naděje, SOP Karviná je:

                       a) pomoc při překonávaní těžké životní situace, vzniklé           nádorovým onemocněním,   

obav z budoucnosti, z osamělosti,

b) podpora rekondice a psychosociální rehabilitace onkologických pacientů,

c) šíření osvěty a akce podporující prevenci onemocnění,

d) věnování pozornosti kvalitě života léčených a vyléčených onkologických pacientů

e) pořádání informačních a vzdělávacích aktivit,

       3.   Hlavní úkoly:

a) informační a osvětové působení na veřejnost seznamováním se specifiky života takto zdravotně postižených občanů

b) podávaní návrhů na úpravu stávajících právních předpisů, týkajících se zdravotní a sociální péče, sociálního postavení pacientu a připomínkování návrhů těchto právních předpisů

c) pomoc při organizování klubové, zájmové a sportovně rehabilitační           činnosti pacientů

 

           4.   K naplnění těchto programových cílů využívá:

 

a) spolupráci s ostatními pacientskými onkologickými organizacemi v republice,

b) zkušeností a doporučení dobrovolných onkologických organizací, Ligy proti rakovině Praha, Aliance českých žen s rakovinou prsu v Praze, zkušeností klubů působících v regionu Moravskoslezského kraje,

c) spolupráci s ostatními humanitárními a občanskými subjekty,

d) vstřícnosti poskytovatelů dotací, grantů, spolupracujících organizací a jiné nefinanční pomoci tomuto spolku.

III.  Členství ve spolku ONKO Naděje Karviná.

 

  1. Členství v ONKO-Naděje, SOP Karviná je řádné a čestné.
  2. Řádné členství je individuální.
  3. Individuálním členem se může sát každý občan s onkologickým onemocněním,popřípadě s podezřením na toto onemocnění. Rovněž jejich rodinní příslušníci a  příznivci spolku.
  4. Individuální členství vzniká v okamžiku registrace a zaplacením členského příspěvku. Členství potvrzuje nejbližší výborová schůze. Každý člen musí být informován o přijetí i ukončení členství ve spolku.
  5. Individuální členství zaniká úmrtím, vystoupením nebo nezaplacením příspěvků.
  6. Každý individuální člen má právo:

a/ zúčastňovat se veškerého života ve spolku, podílet se na jeho činnosti, vznášet dotazy, podněty a stížnosti,

b/  volit a být volen do výboru ONKO-Naděje, SOP                   Karviná,

c/  vyžadovat potřebné informace pro výkon své funkce, podílet se na všech výhodách, vyplývajících ze členství v ONKO -Naděje, SOP Karviná.

7. Každý individuální člen je povinen:

a/ dodržovat Stanovy ONKO-Naděje, SOP Karviná,

b/ napomáhat rozvoji mezilidských vztahů na základě               vzájemné pomoci,

porozumění a důvěry,

c/ platit včas členské příspěvky,

d/ řádně plnit povinnosti vyplývající z funkce, do které             byl zvolen

 

IV. Organizační struktura spolku ONKO-Naděje Karviná.

 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem. Schází se dle potřeby z podnětu výboru, nejméně jednou ročně.

Přísluší jí:

a/ projednávat činnost, hodnotit ji a určovat závazné úkoly pro další období,

b/ schvalovat rozpočet, hodnotit jeho čerpání, rozhodovat o výši členských příspěvků,

c/ projednávat zprávy revizní komise a schvalovat jí navrhovaná opatření k odstranění případných nedostatků v hospodaření,

d/ volit nejméně tříčlenný výbor a tři členy revizní komise, kteří nesmějí být členy výboru.

2. Statutárním orgánem spolku je 3-členný výbor, který organizuje plnění úkolů v době mezi členskými schůzemi.

a/  volí ze svého středu předsedu, místopředsedu, a hospodáře. Dle potřeby může výbor pro svou práci přizvat další členy spolku.

b/ navrhuje změny ve stanovách, sestavuje plán činnosti a rozpočet a předkládá je k projednání a schválení na členské schůzi,

c/ vede evidenci členů a minimálně jednou ročně upřesňuje evidenci,

d/ účelně hospodaří se svěřenými finančními prostředky i s finančními prostředky, svěřenými k účelovému využití. O výsledcích hospodaření podává členské schůzi pravidelné zprávy 1 x ročně,

e/ vhodným způsobem informuje členy o připravovaných akcích a dalších aktivitách,

f/ aktivně spolupracuje s dalšími spolky, zabývajícími se i jiným zdravotním postižením na území své působnosti, v případě potřeby určuje své zástupce do těchto organizací,

g/ schází se zpravidla 1 x měsíčně, nejméně však 4 x do roka,

h/ funkční období výboru je tříleté,

 

3. Jménem spolku jedná řádně zvolený předseda, místopředseda a hospodář, a to každý z nich samostatně. Osoby oprávněné jednat za spolek jsou řádně voleni na členské schůzi na dobu stanovenou Stanovami spolku.

 

4. Revizní komise kontroluje soulad hospodaření s obecně platnými právními předpisy v ČR. Je odpovědna členské schůzi, které podává nejméně jednou ročně revizní zprávu. Členství v revizní komisi je neslučitelné se členstvím ve výboru. Funkční období revizní komise je totožné s funkčním obdobím výboru.

 

V.  Majetek a hospodaření spolku ONKO-Naděje Karviná

 

1. Majetek ONKO - Naděje, SOP Karviná netvoří zatím žádný                 nemovitý majetek a ani výhledově nepočítá s jeho                                 pořízením.

2. Majetek bude tvořit majetek postupně nabytý spolkem                           během své činnosti.

3. Finanční prostředky spolku budou tvořit:

a) členské příspěvky,

b) dary fyzických osob,

c) granty, dotace, příspěvky a dary měst, obcí a                           sponzorů.

4. S movitým majetkem je oprávněn nakládat výbor, a to                           účelně a ve prospěch spolku.

5. Dispozice s finančními prostředky se řídí obecně platnými         právními předpisy a Směrnicemi ČR.

VI. Závěrečná ustanovení.

 

1.  ONKO - Naděje, SOP Karviná zaniká rozhodnutím dvoutřetinové většiny hlasů členské schůze, která také rozhodne o naložení s majetkem. 

2.   Tyto stanovy nabývají platnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku Krajského soudu v Ostravě.

 

 

V Karviné dne 9. února 2016.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář