Jdi na obsah Jdi na menu
 


S T A N D A R D Y

12. 1. 2008
S T A N D A R D Y
kvality sociálních služeb a pomoci pacientům s onkologickým onemocněním


Úvod:

Základní charakteristika standardů:

Standardy popisují, jak má vypadat kvalitní sociální služba, jsou souborem měřitelných a ověřitelných kritérií. Jejich smyslem je umožnit průkazným způsobem posoudit kvalitu poskytované služby. V případě sociálních služeb, které patří k veřejným službám, se kvalita musí odvíjet od uspokojení potřeb a zájmů nejenom samotných uživatelů služeb, ale i zájmů zadavatelů služeb, tedy těch subjektů, které služby objednávají a platí z veřejných zdrojů - např. obec či stát.

Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Karviná obsahuje odkaz na služby poskytované sdružením onkologických pacientů.

Hlavním posláním sociální služby poskytované v podmínkách činnosti sdružení je snaha umožnit lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci z důvodu nádorového onemocnění, zůstat rovnocennými členy společnosti a využívat jejich přirozených zdrojů, žít nezávisle, v kontaktu s ostatními lidmi a v přirozeném sociálním prostředí.

Cílem sociálních služeb je umožnit lidem v nepříznivé životní situaci využívat informace poskytované personálem sdružení. Služby jsou poskytovány v souladu s metodikou, jejíž písemné zpracování je přílohou tohoto dokumentu.

Všeobecné informace:

Členy sdružení mohou být pacienti všech typů nádorového onemocnění, všech věkových skupin. Většina těchto služeb je poskytována v Krizovém centru. Zájemcům slouží od 1. 7. 2003. Tato místnost slouží jako klubovna pro členy, kancelář a hlavně pro nově příchozí pacienty jako poradna.

Návštěvní dny v centru:

úterý: 8,00 - 12,00 hodin
čtvrtek: 10,00 - 14,00 hodin


Ostatní pracovní dny jsou využívány pracovním týmem k administrativní práci, k přípravě a organizaci osvětových akcí, přednášek pro veřejnost či besed pro zaměstnance organizací, jež nás o toto požádají.

Sdružení realizuje několik projektů zaměřených na různé cílové skupiny a několik projektů osvětových pro veřejnost. Veřejnosti se prezentuje letáky a brožurkami, informujícími o osvětových akcích, o činnosti všeobecně, o nabídce aktivit zkvalitňujících život onkologických pacientů v Karviné a okolních obcích.

S přesvědčením, že rakovina je léčitelná se snažíme o co nejširší informovanost karvinské veřejnosti o tomto problému. Chceme tím pomoci lékařům a zdravotnickému personálu. Osvětovou práci se snažíme přimět veřejnost k zamyšlení nad odpovědností k vlastnímu zdraví.


Náš obrovský dík si zaslouží obecně prospěšná společnost TOXON Morava o.p.s. se sídlem v Novém Jičíně a ředitelství Karvinské hornické nemocnice. Krizové centrum - klubovna má to nejideálnější místo pro svou působnost.

Tyto služby zajišťujeme pomocí finančních prostředků poskytovaných těmito subjekty:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje - odbor zdravotní
Statutární město Karviná - fond primátora, - odbor sociální
Nadace rozvoje zdraví Karviná
Fond drobné pomoci Českého Telecomu
Obec Petrovice
Siemens s.r.o., Fond pomoci Praha


Dále to jsou vlastní finanční zdroje:
- členské příspěvky
- poplatky za rekondiční pobyty, zájezdy, využití vlastních rehabilitačních pomůcek
- 20 % finanční částka z výtěžku sbírky Květinového dne


Tyto služby zajišťujeme obětavou prací realizačního týmu ve složení:

Manažer projektů+koordinátor Krizového centra - zajišťuje řádný chod centra, zpracovává projekty a s hospodářkou je vyhodnocuje. Zodpovídá za personální obsazení funkcí, nutných k zabezpečení kvalitní úrovně osvětových akcí a ostatních aktivit sdružení. Zajišťuje styk s médii a úřady.
Koordinátor osvětových akcí - plánuje a organizačně zajišťuje besedy, přednášky pořádané sdružením i se spoluúčastí s jinými organizacemi.
Hospodářka - vede podvojné účetnictví sdružení, zajišťuje úhrady nákladů a informuje na výborových schůzích o příjmech. Vybírá členské příspěvky i jiné poplatky. Podílí se na zpracování vyhodnocení podpořených projektů a dotací.
Laické terapeutky - provádějí pohovory s návštěvníky centra, organizačně zajišťují průběh rekondičních pobytů. Podílejí se na osvětě vztahující se ke Květinovému dni a této sbírce. Aktualizují nástěnky.
Dvěma členkami z pracovního týmu je zajištěna veškerá administrativa sdružení a zpracovávání letáků, brožur a ostatních informačních materiálů. Všechny se pak podílí na tisku a distribuci těchto do nemocnic, lékáren, čekáren zdravotnických zařízení, na stolečky do knihoven, dokonce některých trafik.

Metodika

Vymezení principů a postupů při poskytování služby:

Jednání se zájemcem o službu:

První kontakt s pacientem se koná buď na společné schůzce nebo návštěvou v klubovně. Pokud přijde pacient nejdříve na schůzku, sám uváží zda mu bude v kolektivu dobře a přijde si do klubovny vyplnit evidenční list a je na něm, zda se během první návštěvy svěří nebo jen vyslechne informaci o činnosti a smyslu práce ostatních členů sdružení. Jsou mu nabídnuty informační materiály buďto z účelových publikací nebo těch, které si sdružení samo zpracovává. Podle druhu onemocnění, zájmu a potřeby pacienta.

Pohovor provádí jedna z laických terapeutek a obvykle pacient rozhoduje o tom, jak další setkání s ostatními přítomnými členy pokračuje. Většinou se stává, že se poznají dřívější spolupracovníci, známí, bývalí sousedé, dokonce rodina. Setkání jsou pak veselá a rozptýlí obavy příchozích o tom, že se hovoří v těchto klubech jen o nemocech. Máme už tři kroniky, spoustu fotografií z různých akcí a tak se snažíme přesvědčit pacienty, že i s touto nemocí mohou žít kvalitní život. Nemoc jim sice něco vzala, ale nabízí jiné hodnoty, které pomohou překonávat dny, kdy není dobře, dostavují se deprese, beznaděj. Lékaři léčí, pacientů je čím dál více a jim už nezbývá čas postarat se o další potřeby nemocného. Jsme tu my, také pacienti, většinou jsme dobře zdolali léčení a s pochopením k odlišnostem jak v přístupu pacientů k naší nabídce možného členství, tak k požadavkům, které se od nás očekávají, snažíme se pomoci.

Dohoda o poskytování služby:

Každý zájemce o informace, které poskytujeme ať už se jedná přímo o pacienta nebo rodinného příslušníka je vyslyšen a dostane se mu rady nebo odkazu na příslušný subjekt.

Pokud se jedná o pacienta, který se chce stát členem sdružení, žádná dohoda se neuzavírá.

Osobní údaje:

Pacient, který se rozhodl stát se členem sdružení vyplňuje Evidenční list. Ten je zakládán, data jsou chráněná proti zneužití tím, že jsou uložena v uzamknuté zásuvce v centru. Údaje z evidenčních listů využíváme k vytvoření seznamů pro rekondiční pobyt, pro statistiku sdružení, pro evidenci.

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytovaných služeb:

Toto mohou vyjádřit klienti pomocí vyplněných dotazníků. Pracovnímu týmu to pomůže k případnému zdokonalení služeb, řešení vyskytnuvších se problémů. Přivítáme i podněty k zařazení jiného druhu pomoci.


Návaznost na další zdroje:

Krizové centrum nenahrazuje instituce, které poskytují běžné služby veřejnosti, s některými ovšem v zájmu pomoci svým klientům spolupracuje. Organizují se besedy s pracovníky Okresní správy sociálního zařízení, s pracovníky sociálních služeb ve městě - podle zájmů klientů. Úřadu práce jsme nahlásili vznik sdružení a s pomocí rovněž můžeme počítat. Rovněž směrujeme pacienty na sociální odbor Magistrátu města, pokud se jich týká využití některé z výhod.

Personální zajištění služeb:

Dodržení postupů této metodiky zajišťuje pracovní tým, dostatečně vzdělaný pro organizační, administrativní práci a vedení účetnictví. Čtyři členky mají středoškolské vzdělání a dlouholetou praxi, ostatní pak vykonávají méně náročné práce a jsou proškoleny pro práci laických terapeutek. Využíváme nabídky k dalšímu vzdělávání pro dokonalejší poskytování služeb.

Pracovní podmínky a řízení poskytovaných služeb:

Krizové centrum - klubovna je součástí prostor, jež patří onkologické ambulanci. Personál je takřka v přímém kontaktu s pacienty přicházejícími na kontroly nebo chemoterapii. Povzbuzující informace jsou na letáčku umístěném na dveřích klubovny, navázání rozhovoru při procházení chodbou nám umožňuje ovlivňovat úvahy pacientů jestli vstoupit a informovat se o životě v klubu. Těch váhajících je ovšem více. Postupem času si jistě další najdou cestu do sdružení. Není dobré být se svou nemocí sám, v kolektivu stejně postižených lidí se jistě snáší léčení lépe.

Poskytované služby jsou řízeny dodržováním Stanov sdružení.

Posláním sdružení je: pomoc při překonávání těžké životní situace, vzniklé nádorovým onemocněním, strachu z budoucnosti, strachu z osamělosti. Podpora rekondice a psychosociální rehabilitace onkologických pacientů šíření osvěty a organizování akcí podporujících prevenci onemocnění, věnování pozornosti kvalitě života léčených a vyléčených onkologických pacientů pořádání informačních a vzdělávacích aktivit

Profesní rozvoj pracovníků a pracovního týmu:

Členům pracovního týmu je umožněno vzdělávat se na seminářích a školeních specificky zaměřených buď na osvětovou činnost nebo na zkvalitnění péče o klienty. Také zaměřených na ochranu jich samotných ( jak nevyhořet při komunitní práci ).

Vzhledem k potřebě rozšířit v regionu osvětu k prevenci nádorového onemocnění je třeba, aby pracovních skupin bylo více. Opět využijeme nabídku organizací, jež jsou schopny školit tyto členy sdružení.

Místní a časová dostupnost služby:

V onkologickém centru se léčí pacienti z Karviné a okolních obcí. V čekárnách jsou k odebrání informační brožurky sdružení se všemi důležitými informacemi.

K dispozici jsou také webové stránky a e-mailová pošta pro kontakt. Doba, po kterou je služba poskytována je vyvěšena na letácích na několika místech v nemocnici.


Informovanost o službě:

Na distribuci informačních materiálů sdružení klademe největší důraz.

Zpřístupňujeme veřejnosti informace o poslání sdružení, cílech a o cílové skupině klientů. Informujeme o postupu v realizaci projektů, o nabídkách kulturních akcí, kterých se zúčastňujeme. Pořádáme rekondiční pobyty. Opět je to také Internet. Sdružení vydává výroční zprávu o své činnosti. Informace podáváme prostřednictvím Karvinského zpravodaje

Prostředí a podmínky pro poskytování služeb:

Budova, kde se nachází Krizové centrum je bezbariérová, ambulance je ve čtvrtém podlaží. Prostředí je nové, čisté, upravené, odpovídá charakteru poskytované služby i potřebám pacientů. Samotné Krizové centrum je v místnosti, která působí příjemným dojmem. Je zařízena kancelářským nábytkem a technikou nutnou pro činnost a práci sdružení, ale je zde i místo k povídání několika návštěvníků a také pro rozhovor intimnějšího rázu. Lze nabídnout občerstvení.

Osvětové preventivní a informační akce pro veřejnost zajišťujeme rovněž v příjemném prostředí, s vědomím toho, že úroveň různých akcí se odrazí v počtu příštích účastníků další naší aktivity.

Nouzové a havarijní situace:

K těmto situacím by mohlo dojít, pokud by nám byla bez náležitého předstihu vypovězena nájemní smlouva. Doufáme, že k tomu nedojde. Trvání stávající nájemní smlouvy je do 30. listopadu 2009. Materiální a technické zabezpečení provozu centra je již na takové výši, že by bylo nutné hledat urychleně náhradní prostor k provozu Krizového centra.

Zajištění kvality služeb:

Vedení sdružení dbá na zvyšování kvality poskytovaných služeb, využívá návrhů a podnětů k tomuto směřujícím. Kontroluje a hodnotí, zda je poskytování služeb v souladu s veřejným závazkem, předsevzetím zakotveným ve Stanovách a zda naplňuje osobní cíle klientů. Sdružení nemá žádná další vnitřní pravidla pro zajišťování řádných služeb klientům. Podřizuje se těmto standardům. Stížnosti na kvalitu nebo způsob služby budou brány jako podnět pro zkvalitnění služby.


EKONOMIKA

Sdružení je neziskovou organizací. Je odkázáno na finanční zdroje poskytované formou dotací, příspěvků sponzorů, finanční podpory Magistrátu města, obcí. Dále jsou to vlastní zdroje tvořené členskými příspěvky, poplatky na úhradu účasti na rekondičním pobytu, příspěvky na dopravné na zájezdy. Služby jsou poskytovány zdarma, s výjimkou používání vlastních rehabilitačních pomůcek během roku. Vede se záznamová kniha o půjčování.

Sdružení má zpracovaný plán k zajištění zdrojů pro financování poskytovaných služeb a další činnosti.Vede podvojné účetnictví. Se svěřenými finančními prostředky je nakládáno hospodárně, účetní doklady jsou k dispozici kontrolám zástupců sponzorujících subjektů. Jsou uloženy v kanceláři sdružení, chráněny proti zneužití.

Sdružení zpracovává každý rok hospodářský rozpočet na krytí nákladů, spojených s činností sdružení. Rozpočet odpovídá plánovanému rozsahu služeb na dané období. Pokud dojde k tomu, že se nepodaří zajistit plánovanou finanční částku, rozhodne o úsporách. Sdružení má stanovena pravidla pro přijímání darů. Sdružení zpracovává a zveřejňuje výroční zprávu o hospodaření, z níž jsou patrné příjmy a výdaje na zajištění služeb a činnosti v daném roce.

Forma poskytování finančních prostředků:

- dotace - na základě vypracovaných a následně schválených projektů dochází k podpisu smluv a finanční prostředky jsou převedeny na běžný účet u ČSOB - v Karviné.
- členské příspěvky - jsou stanoveny a schváleny členskou schůzi ve výši 20,--Kč na měsíc
- příspěvky členů - od účastníků rekondičních pobytů, zájezdů se odvíjí od nákladů a je stanovena částka k úhradě a její splatnost
- sponzorské dary - jsou předávány v hotovosti nebo převodem na účet, po oboustranném podpisu smlouvy
- výtěžek sbírky Květinový den - po odevzdání dokumentace o průběhu sbírky jak v bance ČSOB, tak poštou na adresu LPR Praha, obdrží sdružení během měsíce září 20% z peněžní částky odevzdané LPR.
- sponzoring ve formě částečné úhrady provozních nákladů - služeb, energií, minimální nájemné centra.
Všechny projekty musí být do data uvedeného ve smlouvě řádně vyúčtovány, doplněny kopiemi účetních dokladů s vyhodnocením příslušného projektu.

Pokud je ve smlouvě uvedeno i označené razítkem - Pořízeno z dotace s vyplněním částky a číslem smlouvy.

Standardy kvality poskytovaných služeb na podmínky sdružení onkologických pacientů v Karviné byly zpracovány s použitím klíčového metodického materiálu MPSV z roku 2002.

V Karviné dne 10.02. 2006     Aktualizováno: 18. ledna 2008
Zpracovala: Monczková Blažena

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář